PostHeaderIcon Internetové známosti

Zaujímavé čítanie - Zodpovedne

Internetové známosti

Internetové známosti, grooming, obchodovanie s ľuďmi...


Vyhľadávanie priateľov cez internet sa stáva v dnešnej dobe čoraz častejším spôsobom zoznamovania. Z rôznych dôvodov sa takto ľudia snažia nájsť spriaznené osoby, s ktorými by mohli stráviť niekoľko chvíľ, či už online alebo neskôr aj osobne. Zoznamovacie agentúry alebo web stránky si iba málokedy robia prieskum klientov a overovanie údajov, ktoré poskytli. Opatrnosť je preto v každom prípade tou najnutnejšou obranou pred nebezpečenstvami, ktoré takéto stretnutia môžu priniesť. Treba si pamätať, že:
 • internet je nevhodné miesto na udávanie detailov o svojej osobe, súkromných plánoch. Sú tu totiž dostupné komukoľvek a kedykoľvek,
 • potenciálne nebezpečné osoby číhajú na zraniteľné a ľahko dostupné obete. Neustále kontrolujú údaje o osobách a vyberajú si objekt svojho záujmu,
 • ak zverejníte svoje osobné údaje, detaily a ste ochotní sa stretnúť s osobou, ktorú ste spoznali cez internet, stávate sa aj nevedomky možnou obeťou,
 • miesta, kde môžete stretnúť nebezpečných ľudí sú četové miestnosti, otvorené fóra, diskusie. Vždy si pamätajte, že kohokoľvek stretnete, nikdy neviete, ktoré informácie sú skutočne pravdivé.
Stretávanie sa s ľuďmi cez internet nesie so sebou v porovnaní s bežným fyzickým kontaktom väčšie riziká z niekoľkých dôvodov:
 • Väčšina našich obranných mechanizmov vychádza z fyzickej blízkosti s osobou. Vidíme ako osoba vyzerá, ako sa oblieka, ako hovorí, gestikuluje, vieme lepšie odhadnúť či osoba klame podľa reakcie, očného kontaktu. Takto môžeme odpozorovať signály, ktoré nás vnútorne varujú. Žiadna z týchto vecí nám nie je dostupná pokiaľ komunikujeme s človekom cez internet a tak sa výrazne oslabujú naše varovné signály.
 • Bezpečie, ktoré nám poskytujú naši susedia, okolie, blízkosť rodičov či kamarátov mizne našou prítomnosťou na internete.
 • Pri stretnutí s osobou cez internet nemáme možnosť nechať danú osobu posúdiť kamarátom, blízkej osobe. Pri fyzických stretnutiach si často nechávame poradiť, či je osoba sympatická, či sa zdá „v poriadku“ alebo či sa jej máme radšej vyhnúť. Samozrejme, nie vždy musia podobné rady od známych vystihnúť realitu, ale aspoň máme ďalší názor, ktorý nás môže varovať.

Grooming

Grooming (z anglického groom - pripraviť sa, upraviť sa) je zámerné vytváranie dôverného vzťahu dospelým človekom voči dieťaťu, príprava pôdy, vhodnej situácie s úmyslom mať následne sexuálny kontakt. Sexuálne obťažovanie málokedy začína z ničoho nič. Zväčša sa páchatelia zaoberajú touto myšlienkou a až neskôr, po dôkladnej príprave, ju aj realizujú.

Grooming môže obsahovať aktivity, ktoré sú samé o sebe legálne a beztrestné, ich nebezpečenstvo spočíva v tom, že neskôr vedú k sexuálnemu zneužívaniu. Typickým je získanie si dôvery dieťaťa a podobne aj osoby zodpovednej za dieťa. Výskumy totiž dokazujú, že dieťa menej často oznámi kriminálny čin, ak je spáchaný človekom, ktorého pozná a verí mu. Podobne aj blízky vzťah s rodičmi či rodinnými príslušníkmi vedie k tomu, že okolie je menej podozrievavé a nedôverčivé voči páchateľovi.

Príklady:
 • neobvyklý záujem o priateľstvo dieťaťa,
 • peňažné, či vecné dary bez zjavného dôvodu,
 • vychádzky či stretnutia s dieťaťom mimo dozoru dospelých,
 • ukazovanie pornografie dieťaťu,
 • rozhovory o sexuálnych témach, ktoré nie sú primerané veku dieťaťa,
 • neprimerané zasahovanie do súkromia dieťaťa (napr. odprevádzanie do kúpeľne),
 • fyzický kontakt s dieťaťom (objatia, bozky, hladkanie), aj keď oň nie je zo strany dieťaťa záujem,
 • rozhovory s dieťaťom o témach, ktoré sa bežne riešia s dospelými (manželstvo,...).

Grooming cez internet, mobilný telefón

Internet a mobilný telefón považujú osoby, ktoré majú sklony k tomuto správaniu, za vhodný priestor, v ktorom sa môže odohrávať široká škála sexuálneho zneužívania. Poskytuje totiž dostatočnú anonymitu a možnosť zmeniť identitu. Môžu takto vystupovať ako dieťa, rovesník a dohodnúť si osobné stretnutie s vyhliadnutým dieťaťom.

Nová štúdia o kybernetickom priestore uskutočnená na University of Central Lancashire priniesla popis procesu, ktorý je využívaný pedofilmi pri kontakte detí cez internet, mobilný telefón s úmyslom neskoršieho sexuálneho obťažovania.
 • Priateľstvo. Snaha nadviazať kontakt s dieťaťom na súkromnom čete, kde budú izolovaní od ostatných užívateľov. Dieťa je často žiadané o zaslanie „nesexuálnych“ fotografií z bežného života.
 • Vytváranie vzťahu. Vytvorenie ilúzie u dieťaťa, ktoré má nejaký problém, že ho môže riešiť s ním ako s najlepším priateľom.
 • Zhodnocovanie rizika. Vypytovanie sa dieťaťa, kde je umiestnený počítač, kto iný ho používa. Navádzajú dieťa aby si zmazalo históriu četu, jeho emaily, sms, mms správy. Takto znižujú riziko, že budú odhalení rodičmi alebo inou dospelou osobou.
 • Budovanie výnimočnosti. Vytváranie vzájomného vzťahu plného lásky a dôvery, ktorý dieťa považuje za jedinečný, výnimočný. Získava si takto „kamaráta“, s ktorým môže riešiť problémy, ktoré ho trápia a zneisťujú.
 • Sexuálne reči. Zaťahovanie dieťaťa do otvorenej konverzácie o sexualite. Osoba si už žiada fotografie so sexuálnym podtónom. V tomto bode sa zväčša pedofil snaží zorganizovať osobné stretnutie s dieťaťom.

Aké môžu byť znaky, že je dieťa obeťou groomingu alebo sexuálneho obťažovania:

 • strach, bojí sa určitých ľudí alebo miest (vychovávateľ/ka, príbuzný/á...),
 • problémy so spaním, nočné mory,
 • nevysvetliteľné zmeny správania (veselé dieťa je zrazu smutné, zakríknuté, ustrašené),
 • kresby, detské hry či túžby môžu obsahovať sexuálne motívy,
 • strata chuti do jedla, problémy s trávením, žalúdočné problémy,
 • simulovanie „dospeláckych“ sexuálnych praktík s hračkami, bábikami,
 • nové názvy pre intímne časti tela, ktoré sa nedozvedelo v rodine,
 • nové hračky, oblečenie alebo peniaze, ktoré nedostalo od rodičov,
 • negatívny sebaobraz, nízka mienka o sebe, svojom tele.

Obchodovanie s ľuďmi

Obchodovanie s ľuďmi (human trafficking) je momentálne jedným z najvýnosnejších obchodov a najrozšírenejším druhom kriminality. Za účelom využitia vášho tela alebo služieb vás niekto premiestni z jedného miesta na druhé s prísľubom lepšej práce, manželstva alebo inej výhody používajúc nátlak, podvod, falošné údaje alebo silu. Ani v dnešnej dobe sa neostýchajú moderní otrokári ublížiť vám alebo vašej rodine.

Únos a obchodovanie s ľuďmi je aj dnes celosvetový problém. Každý si môže povedať: „mne sa to nemôže stať“. Pravdou je, že sa to ľuďom stáva každý deň na celom svete. Páchatelia lákajú ľudí na vidinu lepšej práce v zahraničí a neskôr ich nútia vykonávať sexuálne služby, natáčať filmy alebo pracovať v neľudských podmienkach. Obchodníci, často celé skupiny, sľubujú uhradiť vstupné náklady ako sú cestovné, poistenie, ubytovanie či pracovné povolenie. Podozrivými môžu byť inzeráty napríklad modelingových agentúr, cestovných či au–pair agentúr. V niektorých oblastiach (prevažne Ázia a východná Európa) je rozvinuté aj tzv. manželstvo na objednávku, kedy si prostredníctvom internetu a mailov ženích vyberie nevestu, väčšinou z chudobných pomerov a túžiacu po lepšom živote. Táto sa však dostáva do rizika, že sa stane predmetom obchodu so ženami.

Obrovským problémom je obchodovanie s deťmi, odhaduje sa, že každoročne je unesených 1,2 milióna detí na celom svete. Využívajú sa ako zdroj lacnej pracovnej sily, na sexuálne služby alebo ako detskí vojaci. Únoscovia často využívajú nevedomosť a zlé sociálno-ekonomické podmienky detí a ich rodín, pre ktoré sú často nádejou na lepší život. Zraniteľnosť detí navyše podporujú mýty ako sexuálny styk s pannou môže vyliečiť HIV/AIDS.

Informačné technológie sa v tomto prípade ukazujú ako dvojsečná zbraň. Na jednej strane uľahčujú život miliónom ľudí v práci, škole, vo voľnom čase. Na druhej však uľahčujú aj obchod s ľuďmi. Prostredníctvom internetu si kriminálne skupiny môžu udržiavať kontakt, vymieňať údaje a plánovať svoje aktivity. Zároveň sa internet stáva priestorom pre nákup a predaj pornografie, vytváranie komunít konzumentov pornografie a ich komunikáciu. Prostredníctvom internetu si môže páchateľ vystopovať obete, zistiť situáciu v danej rodine, nadviazať kontakt a následne dohodnúť osobné stretnutie.

Nie vždy sú obete unesené neznámymi páchateľmi. Často ide o ľudí, ktorých poznajú: susedia, príbuzní, priatelia, kolegovia a podobne. Po únose sú obete väčšinou izolované od okolia, žijú alebo pracujú v neprípustných podmienkach. Keďže sú ďaleko od domova, často bez znalosti jazyka krajiny, majú sťaženú cestu na políciu, úrady alebo iné inštitúcie, kde by im mohli poskytnúť pomoc. Páchatelia im odnímajú doklady, fyzicky ich týrajú a vyhrážajú sa ublížením im alebo ich rodine.

Obete obchodovania s ľuďmi majú svoje práva! Aj keď ste v krajine nelegálne, môžete sa obrátiť na inštitúcie, ktoré vám pomôžu. Ide o poradenstvo, azylové domy, lekárske ošetrenia a nakoniec núdzový prevoz do domovskej krajiny. Okrem polície môžu pomoc poskytnúť inštitúcie ako nemocnice, kostoly či farnosti, požiarny zbor, azylové domy pre ženy, organizácie zaoberajúce sa pomocou imigrantom alebo veľvyslanectvo.
 

Legislatíva

Zákon č. 300/2005 Z.z. – Trestný zákon v znení neskorších predpisov
 • §179 Obchodovanie s ľuďmi - Kto s použitím podvodného konania, ľsti, obmedzovania osobnej slobody, násilia, hrozby násilia, hrozby inej ťažkej ujmy alebo iných foriem donucovania, prijatia alebo poskytnutia peňažného plnenia či iných výhod na dosiahnutie súhlasu osoby, na ktorú je iná osoba odkázaná, alebo zneužitia svojho postavenia alebo zneužitia bezbrannosti alebo inak zraniteľného postavenia zláka, prepraví, prechováva, odovzdá alebo prevezme iného, hoci aj s jeho súhlasom, na účel jeho prostitúcie alebo inej formy sexuálneho vykorisťovania vrátane pornografie, nútenej práce či nútenej služby, otroctva alebo praktík podobných otroctvu, nevoľníctva, odoberania orgánov, tkanív či bunky alebo iných foriem vykorisťovania alebo kto zláka, prepraví, prechováva, odovzdá alebo prevezme osobu mladšiu ako osemnásť rokov, hoci aj s jej súhlasom, na účel jej prostitúcie alebo inej formy sexuálneho vykorisťovania vrátane pornografie, nútenej práce či nútenej služby, otroctva alebo praktík podobných otroctvu, nevoľníctva, odoberania orgánov, tkanív či bunky alebo iných foriem vykorisťovania.
 • §180 Obchodovanie s deťmi – Kto v rozpore so všeobecne záväzným právnym predpisom zverí do moci iného dieťa na účel adopcie.
 • §181 Kto za odmenu zverí dieťa do moci iného na účel jeho využívania na detskú prácu alebo na iný účel.
 • §182 Pozbavenie osobnej slobody – Kto iného neoprávnene pozbaví osobnej slobody.
 • §183 Obmedzovanie osobnej slobody – Kto inému bez oprávnenia bráni užívať osobnú slobodu.
 • §184 Obmedzovanie slobody pobytu – Kto ľsťou alebo násilím, hrozbou násilia alebo inej ujmy
  1. iného neoprávnene núti k pobytu na určitom mieste alebo
  2. inému neoprávnene bráni k pobytu na určitom mieste.
 • §185 Branie rukojemníka – Kto sa zmocní rukojemníka a hrozí, že ho usmrtí alebo že mu spôsobí ujmu na zdraví alebo inú ujmu s cieľom donútiť iného, aby niečo konal, opomenul alebo strpel.

Informácie na internete

Prevencia

 • Pedofil sa najčastejšie snaží svoju obeť získať spoločnými záujmami, porozumením, pochopením problémov a podobne. Ďalšou fázou je, že sa s ňou chce stretnúť, možno si svoj vek necháva v tajnosti a ak nie, aj tak má dobré taktiky ako dieťa zmiasť. Najčastejšie využíva svoj starší vek ako výhodu, že im bude ako ocko, starší brat, starší kamarát, ktorý im bude pomáhať.
 • Nedávajte na internet alebo cez mobil žiadne fotografie, videá, na ktorých ste v plavkách, v spodnej bielizni, máte odhalené časti tela alebo pôsobíte eroticky. Fotoalbumy, videoalbumy na internete alebo v mobiloch nie sú bezpečné, aj keď sa píše, že sú „súkromné“, „zamknuté“ a podobne. Obsah sa môže dostať na voľne dostupné miesta a vaše fotografie, videá uvidia všetci: rodičia, učitelia, spolužiaci ale aj osoby, ktoré vám môžu ublížiť. Fotografie z detstva môžu byť zneužité pedofilom, fotografie z rodinných osláv, dovoleniek prezradia rodinné, sociálne zázemie. Fotografie alebo videá, na ktorých je váš byt, dom, škola môžu identifikovať adresy vášho pobytu. Ostatné osobné fotografie zverejňujte v malom rozlíšení (max 200x200 pixlov/bodov), tak sťažíte ich zneužitie. Fotografie alebo videá môže byť zneužité aj za účelom poníženie, zahanbenie, zastrašenie alebo vydierania.
 • Najmenšie deti by mali navštevovať iba „detské“ stránky. Na Slovensku iniciatíva „child-friendly“ zatiaľ neexistuje. Deťom priateľské stránky, čo je slovenský preklad, by napríklad nemali tolerovať poskytovanie osobných informácii bez povolenia rodičov, nemali by obsahovať nevhodný obsah pre ich vekovú kategóriu, mali by garantovať vek osôb v četoch a podobne.
 • Pri ceste do zahraničia urobte potrebné opatrenia, ktoré vám zaistia väčšiu bezpečnosť:
  • zistite si adresu a telefonický kontakt na Slovenské veľvyslanectvo v danej krajine,
  • naučte sa meno, adresu a kontakt na osobu alebo miesto kde sa máte dostaviť,
  • skontrolujte cez neziskové organizácie (predovšetkým tie, ktoré sa zaoberajú násilím na ženách, ľudskými právami) či je daná agentúra alebo firma registrovaná, či s ňou nemajú zlé skúsenosti,
  • zistite si na internete referencie k jednotlivým agentúram, prípadne vyhľadajte podozrivé údaje o osobách,
  • povedzte vašim priateľom a rodine, že odchádzate a dajte im adresu a kontakt, kde vás môžu nájsť,
  • snažte sa nevydať pas alebo iné osobné doklady žiadnej ďalšej osobe,
  • urobte si kópiu vašich dokladov a schovajte na bezpečné miesto, o ktorom viete len vy,
  • naučte sa základné frázy, ktoré vás môžu zachrániť v jazyku krajiny kam cestujete,
  • kontaktujte po príchode vašu rodinu a priateľov, udržiavajte s nimi neustály kontakt, dohodnite si vhodné slovné spojenia, ktoré budú znamenať, že niečo nie je v poriadku.
 • Internet môže byť nebezpečný. Oboznámte dieťa o tom, že tak ako v bežnom živote aj na internete alebo pri mobilnej komunikácii, číha nebezpečenstvo. Môžete použiť príklad s elektrinou. Je to rovnako ako internet potrebná a nenahraditeľná vec, ale je to rovnako ako internet pri nezodpovednom používaní nebezpečná vec pre vaše zdravie alebo dokonca pre život. Pri internete na rozdiel od elektriny stále chýba takáto skúsenosť, či skôr osveta.
 • Nikdy neviete, kto je v skutočnosti na druhej strane internetu alebo mobilu. Na druhej strane môže byť človek, ktorý klame o svojom veku, pohlaví, záujmoch, vzhľade a podobne. Takýto ľudia chcú deťom veľmi ublížiť a sú to:
  • pedofili...
  • ľudia, ktorí chcú fotografie a videá detí...
  • navádzajú na užívanie drog...
  • navádzajú na šikanovanie, alebo šikanujú deti...
  • nenávidia určité skupiny ľudí...
  • správajú sa agresívne, násilne...
  • chcú sa s deťmi tajne stretnúť, ublížiť im, uniesť ich...
  • získať osobné údaje o dieťati, jeho rodine, kamarátoch...
  • chcú oklamať, podviesť dieťa...
  • návádzajú na sebapoškodzovanie...
 • Nie je bezpečné dávať na internet alebo cez mobil svoje osobné údaje. Vysvetlite deťom, čo sú to osobné údaje a prečo je nebezpečné zverejňovať svoje pravé meno a priezvisko, svoju fotografiu, video, vek, emailovú adresu, telefónne číslo, adresu domov, adresu školy, majetkové pomery, prístupové mená a heslá alebo iné osobné údaje (záľuby, opis vzhľadu, povahy, znalosti, zručnosti, vzdelanie, obľúbené veci, túžby...). V prípade, že je nevyhnutné takéto údaje poskytnúť, musia o tom vedieť rodičia alebo učitelia.
 • Pri kontrolných otázkach, ktoré sa používajú ako pomoc pri strate hesla, zvoľte odpoveď, ktorú okrem vás nikto nepozná.
 • S nikým, s kým sa dieťa zoznámilo iba cez internet alebo mobil, sa nesmie stretávať samé osobne. Tak ako v reálnom živote nechodia deti na stretnutie s neznámou osobou bez sprievodu niekoho ďalšieho, najlepšie rodiča, alebo aspoň súrodenca, kamaráta, tak aj na stretnutie s neznámou osobou, s ktorou sa dieťa zoznámilo iba cez internet alebo mobil, je stretnutie veľmi nebezpečné. Ak už dieťa ide na stretnutie, tak vždy aspoň s kamarátom. Rodičom by malo oznámiť na aké stretnutie ide, za kým ide, kde a kedy sa plánuje vrátiť. Stretnutie by malo byť na verejnom mieste, kde je veľa ľudí. Znakom bezpečnejšieho stretnutia je, že tomu, čo pozýva, nevadí, že dieťa príde s rodičom alebo inou dospelou osobou. Ak mu to vadí, ten človek nemá čisté úmysly.
 • Buďte podozrievavý voči človeku, ktorý dieťa presviedča, aby zatajovalo svoje internetové kamarátstvo pred rodičmi, alebo vystupuje ako teenager, ale nevie väčšinu odpovedí na otázky, ktoré bežne rovesníci poznajú. Takýto človek chce deťom ublížiť, a preto klame a navádza, aby zatajili pozvanie na stretnutie s ním, aby si zmazali históriu četu, jeho emaily, sms, mms správy, a podobne.
 • Použitie lokalizačných služieb mobilného telefónu dieťaťa neznámou osobou je nebezpečné. Vďaka lokalizácii môže ktorákoľvek osoba vyhľadať miesto pobytu dieťaťa, ak mu to samo z nevedomosti umožní.
 • Bluetooth spojenie cez mobilný telefón dieťaťa s neznámou osobou je nebezpečné. Pomenujte mobilný telefón dieťaťa tak, aby z neho nebolo hneď jasné, že sa jedná o dieťa.
 • Nie všetko, čo je na internete, je pravda. Vysvetlite deťom, nech neveria všetkému čo nájdu na internete. Informácie si je potrebné porovnať z viacerých zdrojov a v prípade nejasností sa poradiť s rodičmi alebo učiteľmi v škole.
 • Ak dieťa na internete alebo cez mobil niečo vyľaká, našlo niečo škaredé, desivé, niečo z čoho sa cíti trápne, zraňuje ho to alebo ohrozuje, vysvetlite mu, že to nie je jeho chyba.
 • Ak sa dieťa cíti nepohodlne alebo trápne pri online konverzácii, má právo ju okamžite prerušiť a odísť z četovej miestnosti. Ak sa pritom snažil človek zaviesť tému do sexuálnej oblasti nech dieťa o tom povie rodičom, alebo v škole učiteľom.
 • Váš domáci počítač (alebo hraciu konzolu) postavte do obývacej izby alebo na iné spoločné prístupové miesto v byte. Najlepšie tak, aby rodič mal vždy výhľad na monitor. Nedávajte počítač do detských izieb. Majte dobrý prehľad o všetkých ďalších počítačoch, ktoré sú deťom prístupné.
 • Stanovte medzi deťmi a rodičmi jasné pravidlá pre používanie internetu. Urobte si rozvrh na dni a presný čas, kedy má dieťa povolenie stráviť čas na internete, najlepšie v čase vašej prítomnosti. Podpísanú zmluvu vystavte v blízkosti počítača na viditeľnom mieste. Nezabudnite, ak si s vaším dieťaťom vytvoríte pravidlá o používaní internetu, stanovte si práva a povinnosti pre obe strany. Pravidla, by sa mali pravidelne aktualizovať. Vzor takejto „rodinnej zmluvy“ nájdete na stránkach Zodpovedne.sk.
 • Najmenšie deti by nemali používať četovacie miestnosti bez moderátora, v ktorých môže byť dieťa najviac ohrozené.
 • Vytvorte medzi dieťaťom a rodičom vzťah vzájomnej dôvery. Majte prehľad o prezývkach (nickname) vašich detí, ktoré používajú na internete. Buďte opatrný, nebuďte dotieravý pri kontrole dieťaťa, vzájomná dôvera je veľmi dôležitá. Prílišná kontrola by mohla dieťa dohnať ku skrývaniu a zatajovaniu činností. Netrestajte dieťa za to, čo nie je jeho chyba, môže vám prestať dôverovať a mať strach a neistotu pri zdôverovaní sa s nejakým problémom. Je potrebné sa s deťmi veľa rozprávať, upozorniť ich na rôzne nebezpečenstvá, zaujímať sa a vedieť kde a ako trávia voľný čas, s kým telefonujú, mailujú, četujú, s kým sa stretávajú. Menšie deti si vyžadujú pravidelnú kontrolu. Ponúknite deťom adekvátne, zmysluplné a zaujímavé mimoškolské aktivity. Všímajte si viac svoje okolie. Nebuďte ľahostajní ani k cudzím deťom.
 • Dôveruj, ale preveruj. Nie vždy sa dieťa zdôveruje rodičom, preto nezabudnite sledovať jeho nálady, zvyky, zmeny nálad a správanie, ktoré môže byť kľúčom k objasneniu príčiny. Kontrolujte, ktoré stránky navštevuje, s kým si píše emaily, hovorte s ním s kým a o čom si píše. Ak dieťa chodí na stránky s nevhodným obsahom, je možné pomocou filtra zakázať prístup na tieto stránky. Ak nechcete aby dieťa bolo vystavené riziku pri otváraní emailov, nainštalujte si program, ktorý povolí otvorenie emailu iba od známych ľudí zo zoznamu, adresáru. Pokiaľ to uznáte za vhodné, používajte monitorovacie nástroje, ktoré vám umožnia získať prehľad o chovaní vášho dieťaťa na internete.
 • Dbajte, aby dieťa hralo iba hry, ktoré sú určené správnej vekovej skupine a s vhodným obsahom. Počítačové hry alebo hracie konzoly sú zatriedené podľa veku hráčov do skupín 3+, 4+, 6+, 7+, 12+, 16+, 18+. Obsahové ohrozenia hráčov sa delia na skupiny:
  • hra obsahuje vulgarizmy,
  • hra obsahuje diskriminačné prvky tj. obsahuje zobrazenia alebo materiály, ktoré môžu nabádať k diskriminácii,
  • hra znázorňuje užívanie drog,
  • hra môže pôsobiť na dieťa desivo až hrozivo,
  • hra znázorňuje nahotu alebo iné sexuálne správanie,
  • hra zobrazuje násilie,
  • hra, ktorá nabáda alebo vyučuje hazardné hry.
 • Pri výbere školy, mládežníckeho klubu, centra voľného času, letných táborov a podobne sa informujte, aké majú jednotlivé organizácie vypracované programy prevencie voči e-ohrozeniam. Medzi e-ohrozenia patria:
  • Pedofília, pornografia (Pedofília, pornografia, sexuálne obťažovanie, sexturizmus, zverejňovanie erotiky...)
  • Závislosti (Drogy, bulímia, anorexia, sekty, sebapoškodzovanie, návody na samovraždy, gambling, závislosť na internete, mobiloch, esemeskách, počítačových hrách...)
  • Šikanovanie (Bullying, zastrašovanie, ponižovanie, zosmiešňovanie, ohováranie, nadávanie, happy slapping, online stopovanie...)
  • Diskriminácia (Xenofóbia, rasizmus, nacizmus, neofašizmus, totalitný režim...)
  • Násilie (Agresivita, terorizmus, klubové chuligánstvo, flaming, hate speech...)
  • Stretnutie s neznámou osobou (Internetové známosti, grooming, obchodovanie s deťmi...)
  • Poskytovanie osobných údajov (Poskytovanie kontaktných, osobných údajov, majetkové pomery, phishing...)
  • Internetové podvody (Počítačová kriminalita, falšovanie počítačových údajov, porušenia autorských a príbuzných práv...)
 • Neustále sa informujte, vzdelávajte, zlepšujte svoje zručnosti na internete, v mobilnej komunikácii a nových technológiách. Súčasná generácia vyrastá s internetom a ich znalosti (aj jazykové), zručnosti sú vo väčšine prípadov lepšie ako u ich rodičov. Preto je potrebné snažiť sa s nimi aspoň držať krok a tak chrániť deti, seba a celú rodinu. Sledujte odbornú tlač, prípadne internetové stránky zaoberajúce sa danou problematikou.
 • Zvyšujte povedomie, šírte osvetu o zodpovednom používaní internetu, mobilu a nových technológií.
 • Komunikujte s inými rodičmi, učiteľmi, vymieňajte si informácie a poznatky.
 • Správajte sa Zodpovedne.sk! Na internete alebo pri mobilnej komunikácii sa správajte tak ako v ozajstnom živote. Vysvetlite deťom, aby, neurobili niečo, čo by v skutočnom živote nespravili. Pravidlá slušného správania sa na internete nazývajú netiketa.
Zdroj: www.zodpovedne.sk /http://zodpovedne.sk/kapitola2.php?kat=stretnutie/