PostHeaderIcon Internetové podvody

Zaujímavé čítanie - Zodpovedne

Internetové podvody

Počítačová kriminalita, falšovanie počítačových údajov, porušenia autorských a príbuzných práv...


Informačné technológie sú fenoménom, ktoré okrem praktických prínosov prinášajú aj negatívne javy. Tak ako mnohé iné nástroje, je aj počítačová technika použiteľná na účely, ktoré nie sú vždy v súlade so spoločenskými požiadavkami, ba často idú za hranice majoritou stanovených noriem. Príchod internetových technológií priniesol so sebou nárast aktivít, ktoré sú často klasifikovateľné ako protizákonné a v informatickom i právnom slangu dostali pomenovanie počítačová kriminalita alebo IT kriminalita. Pojem počítačová kriminalita bol položený Dohovorom o počítačovej kriminalite iniciovaný na úrovni Rady Európy roku 2001.

Dnes je možné vysloviť tvrdenie, že páchanie trestnej činnosti, ktorú je možné definovať ako tzv. "počítačovú kriminalitu", má narastajúcu tendenciu.
Rapídny nástup informačných technológií priniesol nárast určitých špecifických foriem páchania trestnej činnosti a to najmä z dôvodu rýchlosti, ktorou je možné vďaka výkonu jednotlivé úkony vykonať. Prečo práve internet priniesol rapídny nárast podobných aktivít?

Dôvodov je viacero, pokúsme sa pomenovať aspoň niektoré z nich:
 • cenová dostupnosť technológií,
 • pocit anonymity,
 • technologická nenáročnosť,
 • rýchlosť vykonania operácie.
Dohovor o počítačovej kriminalite zaviedol zaujímavú kategorizáciu činov namierených proti dôvernosti, dostupnosti a integrite počítačových systémov, sietí a počítačových údajov:

 • Trestné činy proti dôvernosti, hodnovernosti a dostupnosti počítačových údajov a systémov:
  • nezákonný prístup do počítačového systému
  • nezákonné zachytávanie údajov
  • zasahovanie do údajov - poškodenie, vymazanie, zhoršenie kvality, pozmenenie údajov alebo zamedzenie prístupu k údajom
  • zasahovanie do systému - marenie funkčnosti počítačového systému
  • zneužívanie zariadení
 • Počítačové trestné činy:
  • falšovanie počítačových údajov
  • počítačové podvody
 • Trestné činy týkajúce sa obsahu:
  • trestné činy týkajúce sa detskej pornografie
 • Trestné činy týkajúce sa porušenia autorských a príbuzných práv

Z pragmatického hľadiska je možné dnes rozdeliť IT kriminalitu na dve základné oblasti:

 • kde IT (počítače, softvérové vybavenie) sú prostriedkom t.j. práve pomocou výpočtovej techniky je páchaná trestná činnosť a teda počítač je len nástrojom pre dosiahnutie iného cieľa. Príkladmi môžu byť napríklad:
  • pozmeňovanie a falšovanie peňazí a cenín
  • ohováranie, zastrašovanie, vydieranie
  • úverové podvody - fiktívne doklady
  • prechovávanie a šírenie dát v rozpore so zákonom (napr. pornografia)
 • kde IT aktíva sú cieľom aktivít považovateľných za trestnú činnosť:
  • porušovanie autorského práva
   • využívanie SW bez/v rozpore s platnou licenciou
   • nelegálne šírenie SW a audiovizuálnych diel
   • hard disk loading
   • nelegálne šírenie televízneho signálu pomocou IT
   • cielené útoky zamerané voči dôvernosti, dostupnosti, integrite informačných systémov a dát, ktoré sú v nich spracované
   • zneužívanie a poškodzovanie dát na nosiči informácií
   • neoprávnené nakladanie s údajmi dôverného charakteru (napr. osobné údaje)

Legislatíva

Zákon č. 300/2005 Z.z. - Trestný zákon
 • § 221 - Podvod - Kto na škodu cudzieho majetku seba alebo iného obohatí tým, že uvedie niekoho do omylu alebo využije niečí omyl, a spôsobí tak na cudzom majetku malú škodu
 • § 226 - Neoprávnené obohatenie - Kto na škodu cudzieho majetku seba alebo iného obohatí tým, že neoprávneným zásahom do technického alebo programového vybavenia počítača, automatu alebo iného podobného prístroja alebo technického zariadenia slúžiaceho na automatizované uskutočňovanie predaja tovaru, zmenu alebo výber peňazí alebo na poskytovanie platených výkonov, služieb, informácií či iných plnení dosiahne, že tovar, služby, alebo informácie získa bez požadovanej úhrady alebo peniaze získa neoprávnene, a spôsobí tým na cudzom majetku malú škodu
 • § 283 - Porušovanie autorského práva - Kto neoprávnene zasiahne do zákonom chránených práv k dielu, umeleckému výkonu, zvukovému záznamu alebo zvukovo - obrazovému záznamu, rozhlasovému vysielaniu alebo televíznemu vysielaniu alebo databáze
Dohovor o počítačovej kriminalite iniciovaný Radou Európy
 

Informácie na internete

http://www.infoconsult.sk - Prednášky z oblasti súdneho inžinierstva v problematike počítačovej kriminality
http://www.wikipedia.sk - Online encyklopédia


 

Prevencia


 • Majte prehľad o všetkých nástrojoch, cez ktoré vás môže internet alebo mobil ohroziť:
  • SPAM (Nevyžiadaná pošta, falošné prosby o pomoc, reklamy, pyramídové hry, reťazové listy šťastia...),
  • Vírusy (Malware, klasické počítačové vírusy, internetové červy, emailové červy, trójske kone, dialery, spyware, adware, pop-up a hijackery, hoax, phishing, pharming, spoofing...),
  • Online obchodovanie (Online nakupovanie, internet banking, virtuálny účet...),
  • Čet (Instant messaging, blog, diskusné fórum...),
  • Reklama (Reklama, targeting, druhy online reklamy, adware...),
  • Hry (Online hry, hazardné hry, hracie konzoly, java hry, tipovanie a stávkovanie...),
  • Sťahovanie (Download, porušenie autorských práv, softvérové pirátstvo, voľne dostupné materiály, riziká sťahovania...),
  • Zoznamky (Zoznamky cez internet, vydávanie sa za niekoho iného, stretnutie s neznámou osobou, ochrana osobných údajov...),
  • Mobily (SMS reklamný spam, zneužitie osobných údajov, krádež telefónu, obsah len pre dospelých, lokalizačné služby, tiesňové linky, audiotext, bluetooth, WiFi...),
  • HOAX (Fámy, varovania pred vymyslenými vírusmi, fámy o mobilných telefónoch, petície a výzvy, podvodné emaily, žartovné správy...).
 • Stanovte si jasné pravidlá či deti budú alebo nebudú môcť utrácať peniaze na internete. V prípade, že platobnú kartu používa dieťa, zvyšuje sa aj riziko úniku osobných údajov, údajov o karte a bankové informácie.
 • Používajte antivírové a antispyware softvéry, firewall a aktualizujte ich pravidelne.
 • Buďte opatrný pri sťahovaní súborov aj keď prišli od známej osoby. Môžu obsahovať vírusy, ktoré oslabia obranyschopnosť vášho počítača.
 • Internet môže byť nebezpečný. Oboznámte dieťa o tom, že tak ako v bežnom živote aj na internete alebo pri mobilnej komunikácii, číha nebezpečenstvo. Môžete použiť príklad s elektrinou. Je to rovnako ako internet potrebná a nenahraditeľná vec, ale je to rovnako ako internet pri nezodpovednom používaní nebezpečná vec pre vaše zdravie alebo dokonca pre život. Pri internete na rozdiel od elektriny stále chýba takáto skúsenosť, či skôr osveta.
 • Nikdy neviete, kto je v skutočnosti na druhej strane internetu alebo mobilu. Na druhej strane môže byť človek, ktorý klame o svojom veku, pohlaví, záujmoch, vzhľade a podobne. Takýto ľudia chcú deťom veľmi ublížiť a sú to:
  • pedofili...
  • ľudia, ktorí chcú fotografie a videá detí...
  • navádzajú na užívanie drog...
  • navádzajú na šikanovanie, alebo šikanujú deti...
  • nenávidia určité skupiny ľudí...
  • správajú sa agresívne, násilne...
  • chcú sa s deťmi tajne stretnúť, ublížiť im, uniesť ich...
  • získať osobné údaje o dieťati, jeho rodine, kamarátoch...
  • chcú oklamať, podviesť dieťa...
  • návádzajú na sebapoškodzovanie...
 • Nie je bezpečné dávať na internet alebo cez mobil svoje osobné údaje. Vysvetlite deťom, čo sú to osobné údaje a prečo je nebezpečné zverejňovať svoje pravé meno a priezvisko, svoju fotografiu, video, vek, emailovú adresu, telefónne číslo, adresu domov, adresu školy, majetkové pomery, prístupové mená a heslá alebo iné osobné údaje (záľuby, opis vzhľadu, povahy, znalosti, zručnosti, vzdelanie, obľúbené veci, túžby...). V prípade, že je nevyhnutné takéto údaje poskytnúť, musia o tom vedieť rodičia alebo učitelia.
 • Pri kontrolných otázkach, ktoré sa používajú ako pomoc pri strate hesla, zvoľte odpoveď, ktorú okrem vás nikto nepozná.
 • S nikým, s kým sa dieťa zoznámilo iba cez internet alebo mobil, sa nesmie stretávať samé osobne. Tak ako v reálnom živote nechodia deti na stretnutie s neznámou osobou bez sprievodu niekoho ďalšieho, najlepšie rodiča, alebo aspoň súrodenca, kamaráta, tak aj na stretnutie s neznámou osobou, s ktorou sa dieťa zoznámilo iba cez internet alebo mobil, je stretnutie veľmi nebezpečné. Ak už dieťa ide na stretnutie, tak vždy aspoň s kamarátom. Rodičom by malo oznámiť na aké stretnutie ide, za kým ide, kde a kedy sa plánuje vrátiť. Stretnutie by malo byť na verejnom mieste, kde je veľa ľudí. Znakom bezpečnejšieho stretnutia je, že tomu, čo pozýva, nevadí, že dieťa príde s rodičom alebo inou dospelou osobou. Ak mu to vadí, ten človek nemá čisté úmysly.
 • Buďte podozrievavý voči človeku, ktorý dieťa presviedča, aby zatajovalo svoje internetové kamarátstvo pred rodičmi, alebo vystupuje ako teenager, ale nevie väčšinu odpovedí na otázky, ktoré bežne rovesníci poznajú. Takýto človek chce deťom ublížiť, a preto klame a navádza, aby zatajili pozvanie na stretnutie s ním, aby si zmazali históriu četu, jeho emaily, sms, mms správy, a podobne.
 • Použitie lokalizačných služieb mobilného telefónu dieťaťa neznámou osobou je nebezpečné. Vďaka lokalizácii môže ktorákoľvek osoba vyhľadať miesto pobytu dieťaťa, ak mu to samo z nevedomosti umožní.
 • Bluetooth spojenie cez mobilný telefón dieťaťa s neznámou osobou je nebezpečné. Pomenujte mobilný telefón dieťaťa tak, aby z neho nebolo hneď jasné, že sa jedná o dieťa.
 • Nie všetko, čo je na internete, je pravda. Vysvetlite deťom, nech neveria všetkému čo nájdu na internete. Informácie si je potrebné porovnať z viacerých zdrojov a v prípade nejasností sa poradiť s rodičmi alebo učiteľmi v škole.
 • Ak dieťa na internete alebo cez mobil niečo vyľaká, našlo niečo škaredé, desivé, niečo z čoho sa cíti trápne, zraňuje ho to alebo ohrozuje, vysvetlite mu, že to nie je jeho chyba.
 • Ak sa dieťa cíti nepohodlne alebo trápne pri online konverzácii, má právo ju okamžite prerušiť a odísť z četovej miestnosti. Ak sa pritom snažil človek zaviesť tému do sexuálnej oblasti nech dieťa o tom povie rodičom, alebo v škole učiteľom.
 • Váš domáci počítač (alebo hraciu konzolu) postavte do obývacej izby alebo na iné spoločné prístupové miesto v byte. Najlepšie tak, aby rodič mal vždy výhľad na monitor. Nedávajte počítač do detských izieb. Majte dobrý prehľad o všetkých ďalších počítačoch, ktoré sú deťom prístupné.
 • Stanovte medzi deťmi a rodičmi jasné pravidlá pre používanie internetu. Urobte si rozvrh na dni a presný čas, kedy má dieťa povolenie stráviť čas na internete, najlepšie v čase vašej prítomnosti. Podpísanú zmluvu vystavte v blízkosti počítača na viditeľnom mieste. Nezabudnite, ak si s vaším dieťaťom vytvoríte pravidlá o používaní internetu, stanovte si práva a povinnosti pre obe strany. Pravidla, by sa mali pravidelne aktualizovať. Vzor takejto „rodinnej zmluvy“ nájdete na stránkach Zodpovedne.sk.
 • Najmenšie deti by nemali používať četovacie miestnosti bez moderátora, v ktorých môže byť dieťa najviac ohrozené.
 • Vytvorte medzi dieťaťom a rodičom vzťah vzájomnej dôvery. Majte prehľad o prezývkach (nickname) vašich detí, ktoré používajú na internete. Buďte opatrný, nebuďte dotieravý pri kontrole dieťaťa, vzájomná dôvera je veľmi dôležitá. Prílišná kontrola by mohla dieťa dohnať ku skrývaniu a zatajovaniu činností. Netrestajte dieťa za to, čo nie je jeho chyba, môže vám prestať dôverovať a mať strach a neistotu pri zdôverovaní sa s nejakým problémom. Je potrebné sa s deťmi veľa rozprávať, upozorniť ich na rôzne nebezpečenstvá, zaujímať sa a vedieť kde a ako trávia voľný čas, s kým telefonujú, mailujú, četujú, s kým sa stretávajú. Menšie deti si vyžadujú pravidelnú kontrolu. Ponúknite deťom adekvátne, zmysluplné a zaujímavé mimoškolské aktivity. Všímajte si viac svoje okolie. Nebuďte ľahostajní ani k cudzím deťom.
 • Dôveruj, ale preveruj. Nie vždy sa dieťa zdôveruje rodičom, preto nezabudnite sledovať jeho nálady, zvyky, zmeny nálad a správanie, ktoré môže byť kľúčom k objasneniu príčiny. Kontrolujte, ktoré stránky navštevuje, s kým si píše emaily, hovorte s ním s kým a o čom si píše. Ak dieťa chodí na stránky s nevhodným obsahom, je možné pomocou filtra zakázať prístup na tieto stránky. Ak nechcete aby dieťa bolo vystavené riziku pri otváraní emailov, nainštalujte si program, ktorý povolí otvorenie emailu iba od známych ľudí zo zoznamu, adresáru. Pokiaľ to uznáte za vhodné, používajte monitorovacie nástroje, ktoré vám umožnia získať prehľad o chovaní vášho dieťaťa na internete.
 • Dbajte, aby dieťa hralo iba hry, ktoré sú určené správnej vekovej skupine a s vhodným obsahom. Počítačové hry alebo hracie konzoly sú zatriedené podľa veku hráčov do skupín 3+, 4+, 6+, 7+, 12+, 16+, 18+. Obsahové ohrozenia hráčov sa delia na skupiny:
  • hra obsahuje vulgarizmy,
  • hra obsahuje diskriminačné prvky tj. obsahuje zobrazenia alebo materiály, ktoré môžu nabádať k diskriminácii,
  • hra znázorňuje užívanie drog,
  • hra môže pôsobiť na dieťa desivo až hrozivo,
  • hra znázorňuje nahotu alebo iné sexuálne správanie,
  • hra zobrazuje násilie,
  • hra, ktorá nabáda alebo vyučuje hazardné hry.
 • Pri výbere školy, mládežníckeho klubu, centra voľného času, letných táborov a podobne sa informujte, aké majú jednotlivé organizácie vypracované programy prevencie voči e-ohrozeniam. Medzi e-ohrozenia patria:
  • Pedofília, pornografia (Pedofília, pornografia, sexuálne obťažovanie, sexturizmus, zverejňovanie erotiky...)
  • Závislosti (Drogy, bulímia, anorexia, sekty, sebapoškodzovanie, návody na samovraždy, gambling, závislosť na internete, mobiloch, esemeskách, počítačových hrách...)
  • Šikanovanie (Bullying, zastrašovanie, ponižovanie, zosmiešňovanie, ohováranie, nadávanie, happy slapping, online stopovanie...)
  • Diskriminácia (Xenofóbia, rasizmus, nacizmus, neofašizmus, totalitný režim...)
  • Násilie (Agresivita, terorizmus, klubové chuligánstvo, flaming, hate speech...)
  • Stretnutie s neznámou osobou (Internetové známosti, grooming, obchodovanie s deťmi...)
  • Poskytovanie osobných údajov (Poskytovanie kontaktných, osobných údajov, majetkové pomery, phishing...)
  • Internetové podvody (Počítačová kriminalita, falšovanie počítačových údajov, porušenia autorských a príbuzných práv...)
 • Neustále sa informujte, vzdelávajte, zlepšujte svoje zručnosti na internete, v mobilnej komunikácii a nových technológiách. Súčasná generácia vyrastá s internetom a ich znalosti (aj jazykové), zručnosti sú vo väčšine prípadov lepšie ako u ich rodičov. Preto je potrebné snažiť sa s nimi aspoň držať krok a tak chrániť deti, seba a celú rodinu. Sledujte odbornú tlač, prípadne internetové stránky zaoberajúce sa danou problematikou.
 • Zvyšujte povedomie, šírte osvetu o zodpovednom používaní internetu, mobilu a nových technológií.
 • Komunikujte s inými rodičmi, učiteľmi, vymieňajte si informácie a poznatky.
 • Správajte sa Zodpovedne.sk! Na internete alebo pri mobilnej komunikácii sa správajte tak ako v ozajstnom živote. Vysvetlite deťom, aby, neurobili niečo, čo by v skutočnom živote nespravili. Pravidlá slušného správania sa na internete nazývajú netiketa.
Zdroj: www.zodpovedne.sk /http://zodpovedne.sk/kapitola2.php?kat=ipodvody/