PostHeaderIcon Závislosti modernej doby

Zaujímavé čítanie - Zodpovedne

Drogy, anorexia, bulímia, sebapoškodzovanie, sekty, závislosť od internetu, mobilov, esemesiek, počítačových hier, návody na samovraždy, emo...

Drogy

Internet zasiahol do veľkej miery aj do takej oblasti akou sú drogy a ich výroba, predaj či užívanie. Množstvo webových stránok sa venuje problematike drog, popisovaniu ich účinkov, škodlivých dôsledkov, prevencie a pomoci v prípade závislosti.

Okrem toho je internet priestorom, kde funguje ilegálny obchod – na stránkach sa ponúkajú na predaj nezákonné drogy, lieky a ich zákonné alternatívy, zároveň sa propaguje ich užívanie.
S využitím potenciálu internetu, jeho dosahu na množstvo ľudí majú obchodníci s drogami čoraz viac možností ako online šíriť nové informácie, postupy brania drog a tým zväčšovať sieť konzumentov. 

Užívatelia majú prostredníctvom internetu ľahký prístup k

 • návodom na užívanie jednotlivých druhov drog,
 • novým trendom, novinkám a „vychytávkam“,
 • miestam alebo osobám predávajúcim marihuanu, kokaín, klubové drogy, alkohol, cigarety,
 • návodom na prípravu niektorých syntetických drog,
 • radám, ktoré legálne lieky alebo prostriedky sa dajú užiť ako drogy a ako ich kombinovať,
 • k príslušenstvu, ktoré je nevyhnutné pre užívanie drog.

 

Okrem informácií, ktoré môžu nabádať alebo uľahčovať užívanie drog sú prístupné aj tie, ktoré sú užitočné pri hľadaní pomoci a liečenia:

 • kontakty na liečebné centrá, psychológov,
 • informácie v rámci prevencie,
 • rady ako rozpoznať u rodinných príslušníkov užívanie drog a tým predísť závislosti,
 • linky a kontakty na komunity, skupiny rodičov, abstinentov, ktoré môžu znamenať významnú pomoc v krízovej situácii,
 • kontakty na voľnočasové centrá, športové a umelecké kluby, ktorých navštevovanie vypĺňa zmysluplne čas deťom a mladým ľuďom, čím predchádzajú pokušeniu.
Prostredníctvom internetu sa dajú tiež objednávať lieky, ide o rôzne upokojujúce prášky, tabletky na spanie, steroidy, viagru. Ľudia sa buď hanbia ísť si tieto lieky zakúpiť osobne, alebo im už lekár legálne lieky nepredpíše a objednávajú si preto rôzne náhrady, na ktoré nie je nutný predpis. Existuje tu však výrazné riziko poškodenia zdravia, keďže málokedy sa dá obsah takto zakúpených tabletiek overiť a často ide o zdraviu škodlivé prísady pridávané do napodobenín originálov. Zároveň je veľmi ťažké odhadnúť dávkovanie, keďže sa neudáva presné množstvo prísad, čím hrozí predávkovanie alebo otrava.

Aj mladí ľudia si môžu zakúpiť lieky či drogy ľahko s kreditnou kartou, podobne ako knihy či CD. Existuje množstvo stránok, ktoré ponúkajú predaj liekov na predpis aj bez toho, aby trvali na predpise od lekára. (sedatíva, lieky proti bolesti, na spanie...) Tieto sú potom doručené zákazníkovi v neoznačenom balíčku. Je preto na rodičoch, aby si všímali, či má ich dieťa prístup ku kreditným kartám alebo či navštevuje podobné stránky. 

Príznaky, ktoré môžu značiť, že človek užíva drogy:

 • nestará sa o svoj vzhľad,
 • vytrvalo odmieta účasť na rodinnom živote,
 • prestáva mať záujem o záľuby, šport, obľúbené aktivity,
 • je podráždený, reaguje prehnane na kritiku, výkyvy nálad,
 • mení stravovacie návyky a osobný režim,
 • dochádza k zmene hodnôt, postojov, názorov, vyjadrovania,
 • množia sa klamstvá o tom, kde bol, s kým a čo robil,
 • objavujú sa problémy v škole, práci,
 • miznú peniaze, osobné veci a predmety z domácnosti,
 • môže mať červené oči, so skleneným výrazom,
 • objavia sa cigaretové papieriky, fajky, fľaštičky z liekov, zapaľovače,
 • navštevujú ho neznámi ľudia a má nejasné telefonáty.

Legislatíva

Zákon č. 300/2005 Z.z. – Trestný zákon v znení neskorších predpisov
 • §170 Ohrozovanie zdravia nepovolenými liečivami, zdravotníckymi pomôckami a potrebami - Kto, čo aj z nedbanlivosti, spôsobí alebo zvýši nebezpečenstvo ohrozenia zdravia ľudí tým, že pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti predpíše, vydá, predá alebo podá liečivá, ktoré nie sú zaradené do liekopisu, lieky, ktoré nie sú registrované podľa osobitného predpisu alebo ktorých požívanie nepovolil príslušný orgán, alebo zdravotnícke pomôcky, ktoré boli uvedené na trh v rozpore so všeobecne záväzným právnym predpisom alebo vykonáva klinické skúšanie liečiv, liekov alebo zdravotníckych pomôcok v rozpore so všeobecne záväzným právnym predpisom, alebo bez povolenia zaobchádza s liekmi alebo so zdravotníckymi pomôckami.
 • §171, §172, §173 - Nedovolená výroba omamných a psychotropných látok, jedov alebo prekurzorov, ich držanie a obchodovanie s nimi - Kto neoprávnene prechováva pre vlastnú potrebu omamnú látku, psychotropnú látku, jed alebo prekurzor, kto neoprávnene vyrobí, dovezie, vyvezie, prevezie alebo dá prepraviť, kúpi, predá, vymení, zadováži, alebo prechováva po akúkoľvek dobu, omamnú látku, psychotropnú látku, jed alebo prekurzor alebo kto takú činnosť sprostredkuje, kto vyrobí, sebe alebo inému zadováži alebo prechováva predmet určený na nedovolenú výrobu omamnej látky, psychotropnej látky, jedu a prekurzora.
 • §174 Šírenie toxikománie - Kto zvádza iného na zneužívanie inej návykovej látky než alkoholu alebo ho v tom podporuje alebo kto zneužívanie takej látky inak podnecuje alebo šíri.

Informácie na internete

http://www.infodrogy.sk - Drogový informačný portál
http://www.antidoping.sk - Antidopingový výbor SR
http://www.drogy.sk/cpldz - Centrum pre liečbu drogových závislostí

 


Poruchy príjmu potravy (Anorexia, Bulímia)

Anorexia

Anorexia je strata chuti do jedla, strata pocitu hladu, nechutenstvo. Takýto stav signalizuje somatické alebo psychické problémy. Pre odbornú starostlivosť je preto dôležité hľadanie príčiny, od ktorej sa následná liečba odvíja.

Anorexia môže byť sprievodným znakom organického ochorenia (napr. žalúdka). Pri organickej príčine anorexia po vyliečení vymizne. Iný vznik ochorenia môže mať funkčný charakter (napr. reakcia na prostredie) a často vzniká ako dôsledok rôznych iných psychických príčin.

Psychicky podmienená dlhodobá strata chuti do jedla sa nazýva mentálna anorexia - Anorexia mentalis nervosa. Pri vzniku mentálnej anorexie participuje často viac faktorov, ktoré vzájomne pôsobia na psychiku človeka. V procese vývinu choroby sa často pridružujú ďalšie psychické, sociálne, ale už i zdravotné problémy a stav sa neustále zhoršuje. Psychicky podmienená anorexia si vždy vyžaduje medicínsku liečbu a psychoterapiu. Neliečená anorexia alebo neskoro vyhľadaná odborná pomoc môže viesť k úmrtiu.
 

Príčiny ochorenia

Anorexia nervosa sa vyskytuje predovšetkým u ženskej populácie (cca 2%). Štatistiky udávajú pomer žien a mužov 95:5. Najviac ochorení vzniká v období puberty a adolescencie, teda vo veku 12 až 18 rokov. Zárodky choroby však dieťa často získalo a ukladalo si už v predškolskom alebo rannom veku. Veľmi často ide o dievčatá vzdelané, úspešné a vzhľadné, z primerane dobre situovaných rodín.
 

Za najčastejšie príčiny vzniku sa považuje:

 • nedostatočne saturovaná emocionalita,
 • prekrývanie a neriešenie rodinných alebo individuálnych problémov,
 • životný štýl predstierania rodinnej bezproblémovosti,
 • tlak na dieťa dosahovať vysoké méty už od útleho veku,
 • zo strany najbližších pretrvávajúca očakávaná úspešnosť vo všetkých rovinách,
 • podvedomý strach z odmietnutia, zlyhania.
V dnešnej dobe významnú úlohu pri vzniku choroby zohráva silne vyzdvihovaný spoločenský status, kult tela a vzory byť „in“. 

Signály a sprievodné prejavy choroby

Prvé príznaky sa len ťažko zachytávajú, často pôsobia ako prirodzená neškodná túžba dobre vyzerať a starať sa o seba. Sú však signály, ktoré sú opakovane vysielané a len veľmi ťažko ich človek maskuje:
 • hyperaktivita, nadmerná športová činnosť,
 • jedlo sa stáva dominantnou témou,
 • časté diéty a skúmanie kalórii a energie v jednotlivej strave,
 • neobjektívny pohľad na svoje telo a váhu,
 • zdanlivo objektívne odmietanie spoločného stolovania s rodinou,
 • postupne sa zvyšujúca frekvencia reakcií typu: „teraz nemám chuť“, „už som jedla“, „najem sa neskôr“ a podobne,
 • objavuje sa sklon k izolácii od vrstovníkov,
 • únik do depresie,
 • zmena charakteru, postojov a hodnôt vnímania sveta.

Z telesného hľadiska sú významné zmeny:

 • zmena telesného vzhľadu, výrazný úbytok váhy, kruhy pod očami, zhoršenie pleti,
 • závrate, nízky tlak, nepravidelný tep srdca,
 • časté infekcie, dehydratácia, ľadvinové problémy,
 • znížená citlivosť na chlad, bolesť a únavu,
 • poruchy menštruácie.
Asi 50% žien, u ktorých je diagnostikovaná anorexia, sa preorientuje po určitom čase na formu anorexie kompulzívnej - nutkavej. Tento stav sa nazýva bulímia - chorobná žravosť. 

Bulímia

Bulímia je chorobná chuť do jedenia, žravosť až pažravosť. Je impulzívna, nutkavá, má charakter opakovaných záchvatov prejedania sa s následným vyvrátením obsahu žalúdka. Po záchvate nastupuje tvrdá diéta. Frekvencia záchvatov býva 1až 3 krát do týždňa. Objavuje sa prevažne u žien vo veku 15 až 24 rokov, ale i neskôr ako dôsledok súčasného sociálneho fenoménu - za každú cenu vyzerať dobre, atraktívne a príťažlivo, “byť dokonalá“. Preto bulimičky bývajú prevažne úspešné ženy. V poslednej dobe vzrastá aj počet prípadov porúch príjmu potravy u chlapcov a mladých mužov. Odborná literatúra uvádza, že počet tých, ktorí majú vážny problém so stravovaním sa pohybuje na hranici 1-3% u mladých dievčat a žien. Určité narušenie stravovacích návykov a správania sa objavuje až u 6-8% v tejto rizikovej skupine. Na desať až dvadsať chorých dievčat pripadá jeden chlapec alebo mladý muž. 

Najčastejšie príznaky

 • prejedanie sa, následné zvracanie, prísna diéta,
 • užívanie rôznych liekov na prečisťovanie, laxatíva a lieky na odvodňovanie,
 • depresia a odpor samej voči sebe,
 • strach z odhalenia, strach z nezvládnutia situácie, neustály strach z nadváhy,
 • nepravidelná menštruácia,
 • podráždenie až poškodenie tráviaceho traktu.
Bulimici prísne utajujú svoje záchvaty prejedania sa ako i následné aktivity, ktoré ich dehonestujú. Samotný proces prejedania sa je pre nich únik od svojich negatívnych pocitov, problémov a strachu.

Pôvod problému je prevažne v rodine a jej nárokoch na dieťa. Objavuje sa tiež u mladých žien, ktoré mali s nadváhou problém už od puberty. Ďalšiu skupinu tvoria vyliečené anorektičky. Nezanedbateľnú časť žien tvoria tie, ktoré podľahli tlaku a spoločenskému očakávaniu. 

Kde hľadať poradenstvo a pomoc

Dôležité je, aby okolie neprehliadalo problém, čo najskôr ho pomenovalo a ponúklo možnosti riešenia:
 • konzultácia u odborníka z oblasti klinickej psychológie,
 • konzultácia u odborníka z oblasti psychiatrie,
 • podľa zdravotného stavu vyšetrenie u gynekológa, internistu a iného špecialistu,
 • poradiť sa na linkách pomoci.
Človeku by sme pri tom nemali siahať na jeho kompetencie a schopnosť postaviť sa reálne k chorobe. Samotnú tému neanalyzujme. Pozornosť venujme primárne človeku, nie chorobe. Počas celej choroby a liečby je dôležité poskytovať pocit istoty, bezpečia a podpory.

Všetky roviny vývinu človeka - biologickú, psychologickú i sociálnu - je potrebné kvalitne rozvíjať a v prípade problému hlavne v detstve a v období puberty ošetrovať.
 

Informácie na internete

http://www.wikipedia.sk - Online encyklopédia  

Sebapoškodzovanie

Sebapoškodzovanie - automutilácia je akt fyzického násilia, ktoré jedinec úmyselne spôsobuje sám sebe. Ide o vyjadrenie psychickej bolesti pomocou fyzickej. Sebazraňovanie je vysielaný signál – je to „volanie o pomoc“.

Príčina je v prežívaní psychickej záťaže, ktorú človek nevie zvládať, spracovať a riešiť. Spôsobovanou fyzickou bolesťou sa snaží prekrývať psychickú bolesť. Pri fyzickej bolesti sa produkujú endorfíny, ktoré následne uvoľňujú prežívaný stav napätia, hlavne stres a úzkosť. Proces sebapoškodzovania má rituálny charakter - príprava, ubližovanie, ošetrenie. Medzi najčastejšie formy sebazraňovania patrí škrabanie, rezanie, pichanie a prepichovanie, pálenie a pod.

Sebapoškodzovateľ sa sám dobrovoľne nezdôveruje, následky starostlivo ukrýva. Postupne sa na tomto procese stáva závislým, rituál si starostlivo chráni. Včasné odhalenie býva preto len náhodné. Je to jeho osobné tajomstvo, o ktorom sa nerozpráva. Najčastejšie sa vyskytuje v období puberty vo veku 11 až 16 rokov, ale objavuje sa aj v neskoršom veku. 

Medzi typické prejavy automutilácie patrí:

 • škrabanie,
 • extrémne obhrýzanie nechtov,
 • vytrhávanie vlasov (trichotilomania),
 • bodanie, rezanie, strihanie,
 • udieranie,
 • pálenie kože (cigaretami, zapaľovačom, horľavinami, žehličkou),
 • zásahy do rán (zoškriabavanie si chrást, otváranie rán),
 • lámanie kostí.
Spoločensky akceptovaným sebapoškodzovaním je tetovanie a piercing. 

Príčiny sebapoškodzovania

 • kríza rodiny, rozvod, strata blízkeho,
 • rozchody, sklamanie v láske, neopätovaná láska,
 • násilie, týranie, šikanovanie, zneužívanie,
 • nedostatok akceptovaného sociálneho kontaktu,
 • pocity osamelosti, izolácie, chaosu, zneistenia, sebaobviňovanie, pochybnosti o sebe,
 • zanedbávanie, nezáujem, nedostatok lásky, podpory.

Pomoc a odborné poradenstvo

 • najdôležitejšia pomoc je zo strany najbližších (rodičia, súrodenci…),
 • sieť odborníkov: praktický lekár, psychiater, psychológ, psychoterapeut, kožný lekár…,
 • dlhodobá psychoterapeutická starostlivosť.

Sebapoškodzovanie a internet – plusy a mínusy

V súčasnosti internet ponúka nielen informačné a pomáhajúce poradenské príspevky, ale tiež stránky poskytujúce podnety na sebapoškodzovanie, postupnosť krokov, spôsoby a formy sebapoškodzovania a návody na následné ošetrenie.

Ďalším ohrozením pre dieťa zo strany internetu môžu byť anonymné kontakty. Vyhľadávanie a udržiavanie virtuálneho vzťahu, ktorého predmetom záujmu je sebapoškodzovanie. Je to zdroj informácií a skúseností, rozširovanie, ale i utvrdzovanie sa v danom konaní.

Tieto stránky a kontakty sú preto veľmi nebezpečné. Ukazujú nové trendy deštrukčného procesu, ktoré môžu ohrozovať zdravie a život človeka. Tvorivosť sebapoškodzovania a rôzne súvislosti s daným aktom majú stále rastúci trend. 

Informácie na internete


Sekty

Sekta je organizácia alebo spoločenstvo s odlišnou filozofiou ako uznáva väčšina spoločnosti. Ide o odtrhnutie, vyčlenenie alebo vytvorenie nového zoskupenia ľudí, ktoré zastáva ideologické alebo náboženské názory odlišujúce sa od spoločensky akceptovateľných hodnôt a noriem. Sekty majú stáročia dlhú históriu a preto existujú prevažne vo veľkých spoločenstvách. Pojem sekta pochádza z latinského slova sequi, čo znamená nasledovať a slova secta - učenie. V súčasnosti sa pojem sekta nahrádza pojmami nové náboženstvo, netradičné náboženstvo alebo hnutie a pod.

Všetky tieto skupiny-spoločenstvá majú určité spoločné charakteristiky. Najsilnejšími znakmi sú:
 • rola vodcu, ktorý vystupuje ako charizmatická, no autoritatívna osobnosť,
 • atmosféra neslobodného myslenia, čiže potláčanie osobnostnej identity,
 • poslušnosť, oddanosť a podriaďovanie sa prísnym pravidlám sekty.
Nový člen je postupne vťahovaný do skupiny. Príjemnou starostlivosťou a akceptáciou sa zvyšuje jeho očakávanie, prežíva obdobie zvyšovania sebavedomia, a tak i zdanlivú sebarealizáciu. Prijíma svoje postavenie v rolovej hierarchii členov sekty a spoločenstvu venuje postupne viac času. Stráca väčšinový kontakt s reálnym svetom a pomalým, ale intenzívnym preprogramovaním sa postupne dostáva do závislosti na skupine a jej rituáloch. Príslušnosť k sekte sa volá sektárstvo. 

Príčiny vstupu do sekty

Členom sekty sa stávajú poväčšine ľudia, ktorí prežívajú rôzne problémy a sami nie sú schopní ich riešiť. Sú to psychicky labilní ľudia, nezrelé osobnosti, ktoré sú ľahko manipulovateľné. Obeťami siekt sú často aj inteligentní, vzdelaní ľudia, ktorí sa z rôznych príčin ocitli v nežiadúcej situácii a prostredníctvom nejakého spoločenstva a jeho ideológie hľadajú vyriešenie svojho problému a stabilizáciu. Veľmi ľahko sa získavajú deti a dospievajúca mládež. Ich príčiny a motivácia sú rôzne napr. neakceptovateľná rola v rovesníckej skupine, nedostatok sociálneho kontaktu, únik z rodinného prostredia, ktoré ho nechápe, potreba niekam patriť, hľadanie cesty riešenia rôznych situácií alebo únik pred neschopnosťou riešiť problém. Mnohí mladí ľudia s nedostatkom informácií a skúseností podľahnú túžbe po zvedavosti a preto vstupujú do rôznych spoločenstiev. 

Ako sa získavajú členovia - nábor

Pri získavaní nových členov je aktívne spoločenstvo – sekta a jej splnomocnení členovia. Oslovujú okruh svojich priateľov a členov bližšej i širšej rodiny. Oslovujú aj neznámych ľudí v rôznom prostredí. Miestom sa stáva ulica, kaviareň, obchodné centrum, tiež návštevy priamo v bytoch. V súčasnosti prezentujú a ponúkajú svoju existenciu, výhody spoločenstva a prínos pre záujemcu cez internet.

Oslovenia a ponuky pre zlepšenie života majú široký záber:
 • náboženské a duchovné aktivity (biblické stretnutia, spoločné spevy, meditácie, magické rituály, proroctvá...),
 • sociálne aktivity (dobročinné akcie, spoločenské kontakty pre osamelých, pomoc v životnej kríze, poskytovanie drobných darčekov...),
 • ponuky pre telesné a psychické zdravie (zdravá výživa, ochrana proti AIDS, riešenie závislostí, zvládanie stresu, ako relaxovať...),
 • liečiteľské ponuky netradičnou formou (zmena vedomia, práca s podvedomím...),
 • zvyšovanie vzdelania a profesionálny rast (semináre, kurzy, tréningy, ponuka na kongresy, výstavy, školenia, testy, výbery...),
 • ekonomické iniciatívy a poradenstvo (sponzoring, zakladanie firmy, sprostredkovanie práce...).

Možné následky

V mnohých prípadoch dochádza k úplnej zmene životného štýlu, ktorú člen bezvýhradne rešpektuje. Zdanlivo prežíva spokojnosť. Nepripúšťa resp. nie je schopný si uvedomiť, čo so svojím životom spravil. Mnohí členovia si však postupom času uvedomujú svoje premeny, ale nie vždy ich bezvýhradne akceptujú. Prežívaný vnútorný konflikt prináša ďalšiu krízu. Vzoprieť sa nevie. Má strach z autority a ani nechce určitým spôsobom opustiť komunitu a vytvorené vzťahy. Nemá tiež odvahu vstúpiť do reálneho sveta zo strachu z neprijatia a zaradenia sa v postupnom procese odprogramovania. 

Najčastejšie zmeny v prejave stúpencov sekty:

 • vznik psychickej závislosti na sekte, neschopnosť samostatne žiť,
 • narušenie až zaniknutie prirodzených vzťahov v rodinnom, priateľskom a partnerskom živote,
 • strata prirodzeného kontaktu s reálnym svetom,
 • strata vlastnej identity, podriaďovanie sa skupinovej identite,
 • zmena a preprogramovanie postojov a hodnôt,
 • podriaďovanie sa, poslušnosť, strata samostatného rozhodovania sa a slobodného života,
 • neopodstatnené pocity viny, strachu, depresie,
 • nesamostatnosť a spoliehanie sa na autoritu, ktorá rozhoduje a preberá zodpovednosť,
 • názorová uniformnosť a neschopnosť akceptovať iný názor ako má spoločenstvo,
 • ohrozenie zdravia, odmietanie klasickej medicíny a nahradzovanie liečbou výlučne pomocou viery,
 • strata majetku, dobrovoľné príspevky do spoločenstva,
 • vystavenie sa trestu za opustenie alebo kritiku sekty.

Legislatíva

Zákon č. 300/2005 Z.z. – Trestný zákon v znení neskorších prepisov
 • §154 Účasť na samovražde - Kto iného pohne k samovražde alebo inému k samovražde pomáha, ak došlo aspoň k pokusu o samovraždu.
 • §155 Ublíženie na zdraví - Kto inému úmyselne spôsobí ťažkú ujmu na zdraví.
 • §156 Kto inému úmyselne ublíži na zdraví.
 • §157 Kto inému z nedbanlivosti spôsobí ťažkú ujmu na zdraví.
 • §182 Pozbavenie osobnej slobody – Kto iného neoprávnene pozbaví osobnej slobody.
 • §183 Obmedzovanie osobnej slobody – Kto inému bez oprávnenia bráni užívať osobnú slobodu.
 • §184 Obmedzovanie slobody pobytu – Kto ľsťou alebo násilím, hrozbou násilia alebo inej ujmy:
  1. iného neoprávnene núti k pobytu na určitom mieste,
  2. inému neoprávnene bráni v pobyte na určitom mieste.
 • §186 Vydieračský únos - Kto sa zmocní iného proti jeho vôli, a tým mu bráni užívať osobnú slobodu, alebo ho unesie a hrozbou jeho usmrtenia, ujmy na zdraví alebo inej ujmy si od neho alebo od tretej osoby vynucuje poskytnutie plnenia majetkovej povahy alebo nemajetkovej povahy.
 • §189 Vydieranie – Kto iného násilím, hrozbou násilia alebo hrozbou inej ťažkej ujmy núti, aby niečo konal, opomenul alebo trpel.
 • §190 Hrubý nátlak – Kto iného násilím, hrozbou násilia alebo hrozbou ťažkej ujmy núti poskytnúť plnenie majetkovej alebo nemajetkovej povahy pre seba alebo pre tretiu osobu za služby vlastné alebo služby tretej osoby, ktoré mu za takéto plnenie proti jeho vôli vnucuje, a to aj vtedy, keď takéto služby predstiera.

Informácie na internete

http://www.slovanet.sk/integra - Centrum prevencie v oblasti siekt
http://www.duch.sk - Ústav pre vzťahy štátu a cirkví
http://www.sekty.sk - Centrum pre štúdium siekt
http://www.sekty.cz
http://www.wikipedia.sk - Online encyklopédia

 


Závislosť od internetu, mobilov, esemesiek, počítačových hier

Odborníci ešte stále vedú diskusie o tom, či môže reálne existovať závislosť od internetu a mobilného telefónu alebo či ide skôr o závislosti od rôznych druhov služieb, ktoré ponúkajú (nakupovanie, hazard, čet, sms...).

Tak ako mnoho ľudí trávi priveľa času pri TV či knihách, existujú ľudia, ktorí trávia čas prevažne na internete alebo s mobilným telefónom. Do veľkej miery ide o nahradenie sociálneho kontaktu a interakcie z bežného života, o vytváranie sociálnych sietí online. Ak surfujeme na internete alebo používame mobilný telefón, nemusíme riešiť veci každodenného života, sme v okruhu svojich známych a cítime sa bezpečne. 

Na otestovanie internetovej závislosti môže slúžiť zodpovedanie nasledujúcich otázok:

 • Často ostávate online dlhšie ako ste pôvodne zamýšľali?
 • Zanedbávate svoje domáce povinnosti, lebo ste práve na internete?
 • Uprednostňujete vzrušenie, ktoré vám prináša internet pred intímnymi chvíľami s vaším partnerom?
 • Vytvárate si nové priateľstvá, vzťahy prostredníctvom internetu?
 • Sťažujú sa vaši blízki, že trávite veľa času na internete?
 • Zanedbávate školské alebo pracovné povinnosti kvôli internetu?
 • Často sa vám stane, že skontrolujete prioritne vaše emaily aj keď máte inú prácu?
 • Reagujete prehnane alebo útočne, ak sa vás niekto opýta, čo robíte na internete?
 • Riešite nepríjemné udalosti vo vašom živote tým, že sa pripojíte na internet a ignorujete ich?
 • Obávate sa, že život bez internetu by bol nudný, nezaujímavý?
 • Reagujete agresívne, prehnane ak vás niekto ruší počas toho, keď ste online?
 • Cítite sa nesvoj, stiesnene, ak nemáte možnosť sa pripojiť na internet?
 • Snažíte sa tajiť reálny čas, ktorý strávite pripojený na internet?
 • Stáva sa vám, že uprednostníte čas na internete pred časom stráveným s priateľmi?
 • Myslíte na to, kedy sa budete môcť pripojiť aj počas iných aktivít?
 • Cítite úľavu a pocit šťastia ak sa pripojíte na internet?
 • Má väčšina vašich známych v mene @?
Z výskumu o závislosti od mobilných telefónov vo Veľkej Británii vyplýva, že 90% opýtaných ľudí sa cíti nervózne, keď im telefón aspoň raz za hodinu nezazvoní alebo nepípne esemeska, 80% sa necíti „vo svojej koži“ ak vypadne mobilná sieť a 84% z oslovených musí mať svoj mobilný telefón neustále na dohľad. Extrémny prípad závislosti sa objavil tiež vo Veľkej Británii, kde 19 ročný chlapec týždenne poslal 700 sms správ a za mesiac bol schopný odoslať až 8 000 emailov. 

Závislosť od mobilného telefónu sa môže prejaviť ak:

 • Mobil nevypínate ani v noci v strachu, že zmeškáte niečo dôležité.
 • Ste v strese a máte pocit, že na vás svet zabudol, ak ste nedostali v poslednej pol hodine esemesku.
 • Evidujete všetky novinky v oblasti mobilných telefónov a šetríte na nové modely.
 • Po príchode na nové miesto ako prvé skontrolujete, či je dostatočný signál.
 • Zvonenie vášho telefónu dokážete rozpoznať aj počas toho najhlučnejšieho rockového koncertu.
Na Slovensku sa od roku 2006 liečia aj nelátkové závislosti, medzi ktoré patria práve závislosť od internetu a mobilného telefónu. Ľudia liečiaci sa zo závislosti sa cítia osamelo, stratení, bez kontaktu so svetom a často pociťujú svoj život bez internetu ako neprekonateľný problém.

Rozvoj modernej techniky znamenal aj posun od závislosti na kartových hrách, hazarde a kockách k závislosti na počítačových hrách. Človek sa aj pri tejto závislosti správa impulzívne, pociťuje túžbu hrať sa na počítači a snaží sa ju uspokojiť.

Počítačové hry dokážu hráča strhnúť svojím verným stvárnením reality, možnosťou byť hrdinom a ovládať priebeh hry. Výrazným fenoménom dnešnej doby sú hromadné online hry, kedy hráč zdieľa priestor so stovkami, tisíckami ďalších hráčov a vytvára tak hru, ktorá je non-stop k dispozícii. Práve pri týchto hrách, kedy sa môžu viacerí hráči online zúčastňovať v tú istú dobu, dochádza najčastejšie k vytvoreniu závislosti.

K prvej hre sa dieťa často dostane s pomocou rodiča. Pokiaľ bola kupovaná so zámerom vyplniť dieťaťu čas, kedy sa mu rodičia nemôžu venovať, existuje veľké riziko, že dieťa bude pri hrách tráviť enormné množstvo času. To neskôr vedie k sociálnej izolácii, neschopnosti komunikovať s okolím, k okliešteným schopnostiam interakcie s rovesníkmi tvárou v tvár a utiahnutosti.

Kedy môže byť človek závislý na počítačových hrách?

 • Takmer nevychádza zo svojej izby, bytu
 • Nestretáva sa osobne s kamarátmi, spolužiakmi, kolegami
 • Ignoruje rodinu a rodinné povinnosti
 • Nepravidelne sa stravuje a spí
 • Nedbá o svoju hygienu a výzor
 • Zhoršuje sa mu pracovný alebo školský výkon

 


Návody na samovraždy

Samovražda (suicídium) je negatívny jav, ktorý sa vyskytuje vo všetkých historických obdobiach a je súčasťou aj dnešnej doby. Svetová zdravotnícka organizácia WHO uvádza alarmujúce štatistiky. Zvyšuje sa hlavne počet pokusov, ale i dokonaných samovrážd, u mladých ľudí v období dospievania (adolescencie). Z uvádzaných svetových štatistík samovraždou ukončí svoj život denne okolo 2000 ľudí, niekoľko násobne viac sa o ňu pokúša a vyhráža sa ňou. 

Príčiny:

 • zdravotné - primárny pôvod je v chorobe, napr. ťažké depresie a iné duševné ochorenia, závislosti, nevyliečiteľné somatické choroby (onkologické ochorenia, telesné hendikepy...),
 • sociálno-psychologické - zapríčinené existenčnými problémami, pocitmi osamotenia, neúspešnosťou, konfliktami,
 • skratové konanie - náhla reakcia na určitú situáciu,
 • ideológiou motivované - napr. pri sektách a iných manipuláciách,
 • imitačné - napodobňovanie riešenia problémov deštruktívnou formou,
 • zapletenie sa do problémov, ktoré majú trestnoprávny charakter.
Samovražda je vedomé rozhodnutie ukončiť svoj život sebadeštrukciou vopred pripraveným prostriedkom alebo spôsobom.

Sebausmrtenie nemá vedomý úmysel, aktér nie je schopný dôsledne odhadnúť svoje konanie. Do tejto skupiny zaraďujeme aj skratové a demonštratívne konanie. Príkladom môže byť náhla kríza, potreba upozorniť na seba, ale aj predvádzanie svojich schopností pred rovesníkmi, napr. vylezením na komín, vypitím veľkého množstva alkoholu a pod.

Sebapoškodzovanie s následkom sebausmrtenia. Sebausmrtenie je náhodné ako dôsledok neodhadnutej intenzity, či formy sebapoškodzovania. Nie je realizované s úmyslom smrti.

Sebaobeť je dobrovoľné usmrtenie najčastejšie v mene určitej ideológie alebo vlastného presvedčenia. 

Vývoj procesu ukončenia svojho života samovraždou:

 • zaoberanie sa myšlienkou o ukončení života,
 • pokus o samovraždu (často po pokuse dochádza k uvedomeniu si svojho konania, čo môže proces zastaviť),
 • premyslený a pripravený akt, vykonanie samotnej dokonanej samovraždy.

Forma realizácie:

 • individuálna, v izolácii,
 • rozšírená samovražda, napr. milenecká, samovražda členov rodiny alebo inej skupiny ľudí vyplývajúca zo spoločných problémov,
 • rituálne samovraždy, ide buď o dobrovoľný akt alebo z donútenia vodcom, či tlakom skupiny, môže ísť o jednotlivca alebo o početnejšiu skupinu.

Varovné signály:

 • nezáujem o svoje veci, vzhľad, vzdelanie,
 • psychické napätie, smútok, poruchy spánku,
 • vyhýbanie sa spoločným rodinným aktivitám,
 • nezáujem o kamarátske vzťahy, uzatváranie sa do vlastného sveta,
 • neadekvátne reakcie, prehnané alebo naopak ľahostajné,
 • zvýšená chorobnosť,
 • bilancovanie svojho života, prehodnocovanie dosiahnutých úspechov/neúspechov.
Varovné signály môžeme označiť aj ako „volanie o pomoc“. Osoba, ktorá ich vysiela si vyžaduje od okolia empatický prístup, pochopenie, poskytnutie podpory, sprevádzanie pri hľadaní riešenia a alternatív pre budúcnosť. Efektivita sa dostaví, ak sa podarí ohrozenú osobu pozitívne naladiť, ponúknuť jej aktivity, pri ktorých sa navodí uspokojenie a príjemné pocity. 

 


EMO - Čo je vlastne emo?

V polovici 80-tych rokov minulého storočia to bol americký slangový výraz používaný pre hudobný žáner (emotion hardcore, emotional hardcore) V dnešnej dobe je slovo emo používané pre viacero hudobných žánrov, a je často považované za skratku slova „emotívny“. Screamo je hudobný žáner, ktorý sa vyvinul z ema a hardcore punku na začiatku 90-tych rokov. Dnes by sa dalo povedať, že je to akýsi emocionálny punkrock. Charakteristickým pre tento žáner je niekedy až chaotické kolísanie zvuku hudby od hlučnej do tichej fázy, so šialene drsným krikom, až revom s rozhnevanými, abstraktnými, seba pozorujúcimi textami piesní.

Od hudby k móde

Dnes emo neznamená len štýl hudby, ale aj štýl života, ktorý vyznávajú hlavne mladí dospievajúci ľudia. Sú nápadní svojim oblečením, účesom, ale najmä správaním. Obliekajú sa prevažne do čierneho, ale prípustné sú aj ružová a červená farba, prúžky a bodky na pančuchách a kravatách, chlapci si zvyknú obliekať dievčenské nohavice. Typické je nosenie ofiny cez oči. Dievčatá, ale aj chlapci používajú čierne očné tiene, obľúbený je aj piercing a rôzne prívesky v tvare lebky, žiletiek a pod.

Od módy k správaniu

Niektorí emo predstavitelia sa označujú aj za homosexuálov alebo bisexuálov. Čo je však oveľa dôležitejšie je asociácia ema s depresívnym správaním a so sebapoškodzovaním. Emo ľudia majú zmysel pre prehnané melodramatické prejavy, radi plačú a robia „scény“. Niektorí si podrezávajú žily alebo sa dokonca pokúšajú aj o samovraždu. Treba byť preto obozretný a sledovať správanie vášho dieťaťa, ktoré vyznáva tento štýl. Väčšina týchto mladých ľudí však nie je nijako psychicky narušená a ich správanie je viac-menej spojené s tým, že sa chcú niekam zaradiť. 

Prevencia

 • Akékoľvek navádzanie na závislosti (drogy, sebapoškodzovanie...) je potrebné oznámiť rodičom, učiteľom, polícii.
 • Dieťa môže byť aj nezdvorilé a odmietnuť ponuku, ktorá je ohrozením jeho zdravia a života. Vysvetlíte dieťaťu, že za niektorých okolností, ako je ponuka drog, alkoholu, fajčenia, zvádzania na sebapoškodzovanie a podobne, má právo byť nezdvorilý a odmietnuť ponuku.
 • Dieťa má právo na svoj vlastný názor, aj keď ho kamaráti nebudú akceptovať. Má právo povedať nie a stáť si za svojím názorom. Presvedčenie, tón hlasu i mimika dieťaťu pomôžu presadiť svoj názor. Dieťa je jedinečná a originálna osobnosť, preto sa nemusí prispôsobovať všetkému čo práve robia ostatní. Podporte zdravé sebavedomie a asertivitu dieťaťa, čo mu umožní byť sám sebou v skupine rovesníkov a odolať tak prvému skúšobnému kontaktu s drogou.
 • Dieťa si má vybrať skutočných kamarátov, ktorí sú k nemu tolerantní, akceptujú jeho názor, pohľad na vec a nenútia ho k ničomu čo sám nechce. Ak dieťa niekto nahovára a neustále presviedča na zlé veci, nech používa metódu obohranej platne, to znamená, že má dookola trvať na svojej odpovedi. A najlepšie je odísť, lebo kamaráti, ktorí neakceptujú iný názor, nie sú skutoční kamaráti. Snažte sa spoznať priateľov vašich detí, umožnite im sa stretávať u vás doma. Ak je to možné, udržiavajte kontakt aj s ich rodičmi.
 • Všímajte si správanie, zvyky, pocity a prejavy dieťaťa. Prvé príznaky poruchy príjmu potravy (anorexia, bulímia) sa len ťažko zachytávajú, často pôsobia ako prirodzená neškodná túžba dobre vyzerať a starať sa o seba. Sú však signály, ktoré sú opakovane vysielané a len veľmi ťažko ich človek maskuje:
  • hyperaktivita, nadmerná športová činnosť
  • jedlo sa stáva dominantnou témou
  • časté diéty a skúmanie kalórii a energie v jednotlivej strave
  • neobjektívny pohľad na svoje telo a váhu
  • zdanlivo objektívne odmietanie spoločného stolovania s rodinou
  • postupne sa zvyšujúca frekvencia reakcií typu: „teraz nemám chuť“, „už som jedla“, „najem sa neskôr“ a podobne
  • objavuje sa sklon k izolácii od vrstovníkov
  • únik do depresie
  • zmena charakteru, postojov a hodnôt vnímania sveta
  • zmena telesného vzhľadu, výrazný úbytok váhy, kruhy pod očami, zhoršenie pleti
  • závrate, nízky tlak, nepravidelný tep srdca
  • časté infekcie, dehydratácia, ľadvinové problémy
  • znížená citlivosť na chlad, bolesť a únavu
  • poruchy menštruácie
 • Hovorte so svojimi deťmi o rizikách a následkoch používania drog a iných návykových látok. Vzdelávajte sa v oblasti rizík a dôsledkov užívania drog. Nepodceňujte svoje deti, často vedia o drogách viac ako vy, nesnažte sa ich poučovať. Diskutujte a prezentujte jasne váš postoj. Staňte sa a zostaňte súčasťou života vašich detí. Aj v puberte.
 • Nehrajte hry, ktoré znázorňujú užívanie drog. Hry sa označujú:
  logo piktogramu
 • Nehrajte hry, ktoré nabádajú alebo vyučujú hazardné hry. Hry sa označujú:
  logo piktogramu
 • V prípade podozrenia na akúkoľvek závislosť nezľahčujte to. Čo najskôr situáciu riešte pomocou blízkych dôveryhodných osôb alebo neváhajte požiadať o odbornú pomoc. Je dobré nájsť aspoň jednu dobre stabilizovanú vzťahovú väzbu (dieťa-rodič, dieťa-súrodenec, dieťa-rodinný priateľ, dieťa-odborník).
 • S dieťaťom komunikujte na témy náboženstvo a sekty. U detí je potrebné prevenciu realizovať od času, keď sa začínajú pohybovať vo svojom okolí samostatne. Vysvetlite deťom ako komunikovať s cudzou osobou, ktorá ho s danou témou osloví. Veďte deti k názorovej slobode, k zdravému sebavedomiu a sebarealizácii.
 • Internet môže byť nebezpečný. Oboznámte dieťa o tom, že tak ako v bežnom živote aj na internete alebo pri mobilnej komunikácii, číha nebezpečenstvo. Môžete použiť príklad s elektrinou. Je to rovnako ako internet potrebná a nenahraditeľná vec, ale je to rovnako ako internet pri nezodpovednom používaní nebezpečná vec pre vaše zdravie alebo dokonca pre život. Pri internete na rozdiel od elektriny stále chýba takáto skúsenosť, či skôr osveta.
 • Nikdy neviete, kto je v skutočnosti na druhej strane internetu alebo mobilu. Na druhej strane môže byť človek, ktorý klame o svojom veku, pohlaví, záujmoch, vzhľade a podobne. Takýto ľudia chcú deťom veľmi ublížiť a sú to:
  • pedofili...
  • ľudia, ktorí chcú fotografie a videá detí...
  • navádzajú na užívanie drog...
  • navádzajú na šikanovanie, alebo šikanujú deti...
  • nenávidia určité skupiny ľudí...
  • správajú sa agresívne, násilne...
  • chcú sa s deťmi tajne stretnúť, ublížiť im, uniesť ich...
  • získať osobné údaje o dieťati, jeho rodine, kamarátoch...
  • chcú oklamať, podviesť dieťa...
  • návádzajú na sebapoškodzovanie...
 • Buďte vnímavý k členom najbližšej rodiny a k členom sociálnej skupiny, v ktorej sa človek pohybuje, zaujímajte sa o aktivity a záujmy dieťaťa.
 • Overujte prostredie a sociálne vzťahy, v ktorých sa dieťa pohybuje.
 • Vytvárajte priestor pre komunikáciu, pre ventilovanie rovnako pozitívneho ako i negatívneho prežívania a následne poskytujte spätnú väzbu. Deťom, hlavne v puberte a adolescencii, venujte veľa času, rozprávajte sa s nimi o ich životnej filozofii, postojoch a hodnotách.
 • Všímajte si a nepodceňujte ani drobné signály. Problémy je dobré riešiť hneď v začiatkoch, aby neprerástli do ťažko riešiteľnej situácie.
 • Dávajte pocit istoty a bezpečia, dostatok lásky, starostlivosti a porozumenia ľuďom v problémoch, v zdanlivo neriešiteľných situáciách, vo vážnej kríze, ale hlavne deťom v rodine a v širších rodinných vzťahoch. Ubezpečte deti, že vždy stojíte pri nich, a že všetky problémy majú riešenie.
 • Ponúknite pomoc a spoločne hľadajte riešenia, ak je potrebné oslovte odborníkov (psychológ, psychiater...), poraďte sa o konkrétnych krokoch a možnostiach riešenia.
 • Nepodporujte výroky typu: „už ma nič nebaví, nemá to zmysel, nikomu na mne nezáleží, ja už nevládzem“ a zvláštne správanie (izolácia, zmena správania, nezáujem o bežné veci a aktivity, ktoré boli predtým predmetom záujmu...), ale prijmite ich ako signál a podnet k hľadaniu riešenia.
 • Všímajte si, kde sa dieťa pohybuje vo virtuálnom svete (internet, počítačové hry, mobilná komunikácia...).
 • Nie je bezpečné dávať na internet alebo cez mobil svoje osobné údaje. Vysvetlite deťom, čo sú to osobné údaje a prečo je nebezpečné zverejňovať svoju fotografiu, video, vek, emailovú adresu, telefónne číslo, adresu domov, adresu školy, majetkové pomery, prístupové mená a heslá alebo iné osobné údaje (záľuby, opis vzhľadu, povahy, znalosti, zručnosti, vzdelanie, obľúbené veci, sny...). V prípade, že je nevyhnutné takéto údaje poskytnúť, musia o tom vedieť rodičia alebo v škole učitelia.
 • S nikým, s kým sa dieťa zoznámilo iba cez internet alebo mobil, sa nesmie stretávať samé osobne. Tak ako v reálnom živote nechodia deti na stretnutie s neznámou osobou bez sprievodu niekoho ďalšieho, najlepšie rodiča, alebo aspoň súrodenca, kamaráta, tak aj na stretnutie s neznámou osobou, s ktorou sa dieťa zoznámilo iba cez internet alebo mobil, je stretnutie veľmi nebezpečné. Ak už dieťa ide na stretnutie, tak vždy aspoň s kamarátom. Rodičom oznámiť na aké stretnutie ide, za kým ide, kde a kedy sa plánuje vrátiť. Stretnutie by malo byť na verejnom mieste, kde je veľa ľudí. Ak má človek čisté úmysly, nemá mu to prečo vadiť. Znakom bezpečnejšieho stretnutia je, že tomu, čo pozýva, nevadí, že dieťa príde s rodičom alebo inou dospelou osobou. Ak mu to vadí, ten človek nemá čisté úmysly.
 • Buď podozrievavý voči človeku, ktorý dieťa presviedča, aby zatajovalo svoje internetové kamarátstvo pred rodičmi, alebo vystupuje ako teenager, ale nevie väčšinu odpovedí na otázky, ktoré bežne rovesníci poznajú. Takýto zlý človek chce deťom ublížiť a preto klame a navádza, aby zatajili pozvanie na stretnutie s ním, aby si zmazali históriu četu, jeho emaily, sms-mms správy a podobne.
 • Použitie lokalizačných služieb mobilného telefónu dieťaťa neznámou osobou je nebezpečné. Vďaka lokalizácii môže ktorákoľvek osoba vyhľadať miesto pobytu dieťaťa, ak mu to samo z nevedomosti umožní.
 • Bluetooth spojenie cez mobilný telefón dieťaťa s neznámou osobou je nebezpečné. Pomenovanie mobilného telefónu dieťaťa vyberte také, aby z neho nebolo hneď jasné, že sa jedná o dieťa.
 • Nie všetko, čo je na internete, je pravda. Vysvetlite deťom, nech neveria všetkému čo nájdu na internete. Informácie si je potrebné porovnať z viacerých zdrojov a v prípade nejasností sa poradiť s rodičmi alebo učiteľmi v škole.
 • Ak dieťa na internete alebo cez mobil niečo vyľaká, našlo niečo škaredé, desivé, niečo z čoho sa cíti trápne, zraňuje ho to alebo ohrozuje, vysvetlite mu, že to nie je jeho chyba.
 • Ak sa dieťa cíti nepohodlne alebo trápne pri online konverzácii, má právo ju okamžite prerušiť a odísť z četovej miestnosti. Jednoducho nech dieťa vypne monitor. Ak sa pritom snažil človek zaviesť tému do sexuálnej oblasti nech dieťa o tom povie rodičom, alebo v škole učiteľom.
 • Váš domáci počítač (alebo hraciu konzolu) postavte do obývacej izby alebo na iné spoločné prístupové miesto v byte. Najlepšie tak, aby rodič mal vždy výhľad na monitor. Nedávajte počítač do detských izieb. Majte dobrý prehľad o všetkých ďalších počítačoch, ktoré sú deťom prístupné.
 • Stanovte medzi deťmi a rodičmi jasné pravidlá pre používanie internetu. Urobte si rozvrh na dni a presný čas, kedy má dieťa povolenie stráviť čas na internete, najlepšie v čase vašej prítomnosti. Podpísanú zmluvu vystavte niekde pri monitore počítača. Nezabudnite, ak si s vaším dieťaťom vytvoríte pravidlá o používaní internetu, stanovte si práva a povinnosti pre obe strany. Pravidla, by sa mali pravidelne aktualizovať. Vzor takejto „rodinnej zmluvy“ nájdete na stránkach Zodpovedne.sk
 • Najmenšie deti by nemali používať četovacie miestnosti bez moderátora, v ktorých môže byť dieťa najviac ohrozené.
 • Vytvorte medzi dieťaťom a rodičom vzťah vzájomnej dôvery. Majte prehľad o prezývkach (nickname) vašich detí, ktoré používajú na internete. Buďte opatrný, nebuďte dotieravý pri kontrole dieťaťa, vzájomná dôvera je veľmi dôležitá. Prílišná kontrola by mohla dieťa dohnať ku skrývaniu a zatajovaniu činností. Netrestajte dieťa za to, čo nie je jeho chyba, môže vám prestať dôverovať a mať strach a neistotu pri zdôverovaní sa s nejakým problémom. Je potrebné sa s deťmi veľa rozprávať, upozorniť ich na rôzne nebezpečenstvá, zaujímať sa a vedieť kde a ako trávia voľný čas, s kým telefonujú, emailujú, četujú, s kým sa stretávajú. Menšie deti si vyžadujú pravidelnú kontrolu. Ponúknite deťom adekvátne, zmysluplné a zaujímavé mimoškolské aktivity. Všímajte si viac svoje okolie. Nebuďte ľahostajní ani k cudzím deťom.
 • Dôveruj, ale preveruj. Nie vždy sa dieťa zdôveruje rodičom, preto nezabudnite sledovať jeho nálady, zvyky, zmeny nálad a správanie, ktoré môže byť kľúčom k objasneniu príčiny. Kontrolujte, ktoré stránky navštevuje, s kým si píše emaily, hovorte s ním s kým a o čom si píše. Ak dieťa chodí na stránky s nevhodným obsahom, je možné pomocou filtra zakázať prístup na tieto stránky. Ak nechcete aby dieťa bolo vystavené riziku pri otváraní emailov, nainštalujte si program, ktorý povolí otvorenie emailu iba od známych ľudí zo zoznamu, adresáru. Pokiaľ to uznáte za vhodné, používajte monitorovacie nástroje, ktoré vám umožnia získať prehľad o chovaní vášho dieťaťa na internete.
 • Dbajte, aby dieťa hralo iba hry, ktoré sú určené správnej vekovej skupine a s vhodným obsahom. Počítačové hry alebo hracie konzoly sú zatriedené podľa veku hráčov do skupín 3+, 4+, 6+, 7+, 12+, 16+, 18+. Obsahové ohrozenia hráčov sa delia na skupiny:
  • hra obsahuje vulgarizmy,
  • hra obsahuje diskriminačné prvky tj. obsahuje zobrazenia alebo materiály, ktoré môžu nabádať k diskriminácii,
  • hra znázorňuje užívanie drog,
  • hra môže pôsobiť na dieťa desivo až hrozivo,
  • hra znázorňuje nahotu alebo iné sexuálne správanie,
  • hra zobrazuje násilie,
  • hra, ktorá nabáda alebo vyučuje hazardné hry.
 • Pri výbere školy, mládežníckeho klubu, centra voľného času, letných táborov a podobne sa informujte, aké majú jednotlivé organizácie vypracované programy prevencie voči e-ohrozeniam. Medzi e-ohrozenia patria:
  • Pedofília, pornografia (Pedofília, pornografia, sexuálne obťažovanie, sexturizmus, zverejňovanie erotiky...)
  • Závislosti (Drogy, bulímia, anorexia, sekty, sebapoškodzovanie, návody na samovraždy, gambling, závislosť na internete, mobiloch, esemeskách, počítačových hrách...)
  • Šikanovanie (Bullying, zastrašovanie, ponižovanie, zosmiešňovanie, ohováranie, nadávanie, happy slapping, online stopovanie...)
  • Diskriminácia (Xenofóbia, rasizmus, nacizmus, neofašizmus, totalitný režim...)
  • Násilie (Agresivita, terorizmus, klubové chuligánstvo, flaming, hate speech...)
  • Stretnutie s neznámou osobou (Internetové známosti, grooming, obchodovanie s deťmi...)
  • Poskytovanie osobných údajov (Poskytovanie kontaktných, osobných údajov, majetkové pomery, phishing...)
  • Internetové podvody (Počítačová kriminalita, falšovanie počítačových údajov, porušenia autorských a príbuzných práv...)
 • Neustále sa informujte, vzdelávajte, zlepšujte svoje zručnosti na internete, v mobilnej komunikácii a nových technológiách. Súčasná generácia vyrastá s internetom a ich znalosti (aj jazykové), zručnosti sú vo väčšine prípadov lepšie ako u ich rodičov. Preto je potrebné snažiť sa s nimi aspoň držať krok a tak chrániť deti, seba a celú rodinu. Sledujte odbornú tlač, prípadne internetové stránky zaoberajúce sa danou problematikou.
 • Zvyšujte povedomie, šírte osvetu o zodpovednom používaní internetu, mobilu a nových technológií.
 • Komunikujte s inými rodičmi, učiteľmi, vymieňajte si informácie a poznatky.
 • Správajte sa Zodpovedne.sk! Na internete alebo pri mobilnej komunikácii sa správajte tak ako v ozajstnom živote. Vysvetlite deťom, aby, neurobili niečo, čo by v skutočnom živote nespravili. Pravidlá slušného správania sa na internete nazývajú netiketa.
Zdroj: www.zodpovedne.sk /http://zodpovedne.sk/kapitola2.php?kat=zavislosti/
Naša rodina kliká zodpovedne.sk

Posledná úprava (Nedeľa, 06 December 2009 17:26)

 
PrihlásenieŠtatistika
Členovia : 4
Článkov : 27
Webové prepojenia : 22
Počet zobrazení obsahu : 319787
Máme online 38 hostí 
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterDnes45
mod_vvisit_counterVčera101
mod_vvisit_counterTento týždeň650
mod_vvisit_counterMinulý týždeň843
mod_vvisit_counterTento mesiac2436
mod_vvisit_counterMinulý mesiac2802
mod_vvisit_counterVšetky dni541250

Online (20 minutes staré): 3
Tvora IP: 35.175.191.150
,
Dnes je: 22. 09. 2019
Hľadaj
Anketa
Dizajn stránok